Obavijest o obrani doktorskog rada kandidata Tina Matića

Na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj:01-2379/14 od 16. 12. 2014.)

Pravni  fakultet Sveučilišta u Mostaru

O G L A Š A V A

da će  mr. sc. Tin Matić braniti doktorski rad pod nazivom:
«GLOBALNA UNIFIKACIJA PRAVA ELEKTRONIČKE TRGOVINE U ODNOSU NA EUROPSKU I NACIONALNU REGULATIVU »

Obrana će se održati 3. svibnja 2017. godine u 11.00 sati, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (dvorana II. godine studija).
Doktorski rad može se pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9.00 do 15.00 sati.
Pristup obrani je slobodan.

Tajnik poslijediplomskog doktorskog studija
mr. sc. Zlatko Brkić